Regulamin & Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z pełnym poszanowaniem i w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, przetwarzamy je z należytą starannością. Nasza polityka prywatności dotyczy zbierania i przetwarzania tylko tych danych, które są adekwatne do realizacji wykonywanych przez nas usług. Jest zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych oraz stanowi nasz uzasadniony interes.

Strona internetowa
Odwiedzając naszą stronę internetową, nie prosimy Państwa o podanie danych osobowych, takich jak : imię i nazwisko, adres, czy adres e-mail. Możemy gromadzić jedynie udostępnione przez Państwa przeglądarkę ograniczone informacje identyfikacyjne. Obserwowanie Państwa interakcji z naszą stroną internetową, pozwala nam na zrozumienie zachowań oraz wymagań, dzięki czemu mamy możliwość zwiększania jakości naszej
oferty i usług. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych oraz serwerów. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Administrator danych osobowych i operator strony
Centralna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-536) przy Al. Ujazdowskich 45, NIP: 5252657699, REGON: 364323267, jest administratorem danych osobowych, które nam powierzono. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych, podjęte zostały największe starania służące ich ochronie. Opracowaliśmy, a następnie zastosowaliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne procedury oraz środki, które mają zapobiec ich przypadkowym i niezgodnym z prawem zniszczeniom, przypadkową utratą lub zmianą, nieautoryzowanym wyjawieniem lub dostępem i innymi nieuprawnionymi formami przetwarzania. Stale kontrolujemy ich zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności strony, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości lub pytań wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności, jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontaktowej.

Pliki cookies
Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach
końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

Operator strony wykorzystuje je w szczególności do :
– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
– do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
– do integracji strony z serwisami społecznościowymi (m. in. Facebook, Google+), z których Państwo korzystacie

W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


KLAUZULA INFORMACYJNA POZYSKANIA DANYCH

1. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych.
Administratorem Państwa danych jest Centralna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-536) przy Al. Ujazdowskich 45, NIP: 5252657699, REGON: 364323267 (dalej „Administrator”).  Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,c RODO, w celu realizacji zawartej umowy, zlecenia, prawidłowej obsługi wynikającej z działalności Administratora- prowadzenie
klubu (w tym miedzy innymi: przyjęcie rezerwacji, ustalenie menu, potwierdzanie rezerwacji i menu, obsługa gości w klubie, wystawienie faktury za wykonaną usługę)

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
a. podmiotom współpracujących z Administratorem w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora
b. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa

4. Okresy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2 powyżej, tj. przez okres do czasu wycofania przez Państwa zgody lub realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń.

5. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Administratorowi realizację umowy, zlecenia, usługi w ramach działalności klubu, czy wystawienia faktury.

6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:
a. składając wniosek w siedzibie Administratora
b. przesyłając wniosek pocztą tradycyjną na adres Administratora
c. przesyłając wniosek drogą mailową na adres Administratora (kontakt@klubspatif.pl)
Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możecie Państwo z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona między innymi od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzielona została przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano z dniem wycofania zgody.

9. Skarga do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016r.

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

© Wszelkie prawa zastrzeżone, Klub SPATiF, Warszawa, 2019
 
Regulamin
Tel. 22 625 14 98, Al. Ujazdowskie 45, Warszawa